عدم همکاری بین وراث در تقسیم ارث و راه حل آن


برای مثال تا زمانی که مرد، طبق وظیفه خود، نفقه همسر خود را پرداخت می کند یا اینکه تا زمانی که زوجین با هم حسن معاشرت دارند قانون ضمانت اجرای خود را تحمیل نمی کند به طرفین مگر اینکه یکی از طرفین یا هر دو در روابط حقوقی خود حقی را ضایع کند که در این صورت قانون گذار با اقتدار خود و حقی که برای او قائل شده برای وی دادخواهی می کند.

در بحث ارث هم همین گونه است پس از فوت مورث (فرد ارث گذار یا فردی که از وی ارثی به جا مانده پس از فوت) اگر وراث با سازش و توافق بتوانند اموال را بین خود تقسیم کنند مشکلی پیش نمی آید. اما اگر توافق نکردند باید دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه بدهند.