عقد ودیعه چیست و چگونه عقدی است؟


از گذشته تا کنون امین بون یا امانت داری وصف نیکویی بوده است که متاسفانه با وضعیت فعلی جامعه که با بسیاری از بی اخلاقی ها مواجه هستیم وصف اعتماد و امانت تا حدود بسیار زیادی در میان مردم از بین رفته است.

اما در قوانین ما برای عمل امانت داری، رابطه ی قانونی برای هریک از طرفین پیش بینی شده است.

کلمه ی ودیعه به معنای سپرده شده، می باشد و قانون مدنی در ماده ۶۰۷ ودیعه را این چنین تعریف نموده است:

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد.

ودیعه گذار و کسی که مال را به امانت می سپارد را مودع، ودیعه گیرنده یا امین را قانون مستودع نامیده است.