قوانین و نکات حقوقی در مورد شراکت در کار و نمونه قرارداد مشارکت


زمانی که صحبت از شراکت می شود اکثر افراد جامعه اولین چیزی که به ذهنشان می آید شکست و ضرر کردن است و باور دارند شراکت کردن در کار ها اکثر مواقع به ضرر منتهی می شود.

اگر شخصی که قصد شراکت دارد قوانین آن را به خوبی بداند و مطابق با اصول شراکت پیش برود و در شراکت رفاقت، فامیلی، اینکه اطمینان دارم و…. را کنار بگذارد و به قوانین شراکت و حقوق آن آگاه باشد احتمال شکست در آن خیلی کم است چرا که شراکت مزایای بسیاری دارد مانند سرمایه گذاری راحت و بدون ریسک استفاده از ایده ها و ظرفیت های شرکای دیگر و…

مشارکت در قانون مدنی

شراکت یکی از عقودی است که به طور خاص در قانون مدنی از آن نام برده شده. در ماده ۵۷۱ تعریف شرکت آمده و آن عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه.

به تعبیر دیگر شراکت درآمیختن سهم های شرکا اعم از نقدی و غیر نقدی به منظور سود بردن و انتفاع طبق قرارداد است.

انواع شراکت

مطابق ماده ۵۷۲ قانون مدنی شراکت دو نوع است:

اختیاری.

غیر اختیاری.

شراکت اختیاری: دو یا چند شخص باهم قراردادی تنظیم می کنند که در کسب و کاری باهم شراکت کنند.

شراکت غیر اختیاری: دو یا چند شخص با یکدیگر شریک هستند یکی از شرکا فوت می کند،سهم شریکی که فوت شده به ورثه اش می رسد و وراث او می شوند شریک های سایر شرکا.