لایحه مطالبه نفقه فرزند


وظیفه مرد هم به عنوان همسر و هم به عنوان پدر، پرداخت نفقه زن و فرزند است. این تکلیف مرد را قانون بر او بار کرده و هرگز نمی تواند از آن شانه خالی کند.

به دلیل اهمیت این موضوع قانون گذار حتی ضمانت اجرای کیفری در صورت امتناع از پرداخت نفقه در نظر گرفته است.

پرداخت نفقه فرزند از جانب پدر نه تنها در زمان زندگی مشترک با همسر خود جاری است حتی بعد از طلاق و زمانی که حضانت نیز با مادر باشد؛ باز هم پدر مکلف به تادیه این هزینه ها تحت عنوان نفقه خواهد بود.

در صورتی که پدر از این وظیفه خود امتناع کند مادر می تواند به نمایندگی از دختر و پسر حقوق آنان را از پدر مطالبه کند.

به این دلیل نیاز است که نحوه و طرح دادخواست مطالبه نفقه فرزند آشنا بشویم.

وقتی کسی که ابتدائا اقامه دعوا می کند و به عنوان خواهان دادخواست تنظیم می کند در قسمت دادخواست شرح خواسته خود را می نویسد.

در مقابل خوانده می تواند در دفاع از ادعای خواهان، دفاعیات خود را به صورت کتبی روی کاغذ بنویسد که این را لایحه می گویند.

البته لایحه مختص یک فرد خاص نیست و هر کسی حتی خواهان که دادخواست تنظیم کرده می توانید لایحه بدهد.

در اینجا نمونه دادخواست هایی را برای آشنایی بیشتر با مطالبه نفقه فرزند نشان خواهیم داد‌.

قانون برای اینکه یک فرد حق اقامه دعوا در مراجع قضایی را داشته باشد این امر را شرط می داند که فرد ذی نفع باشد و ذی سمت باشد.

ذی نفع بودن به این معنا که نتیجه دعوا در حقوق او موثر باشد. به عبارتی به معنای این است که اگر فرد پیروز شد در دادگاه نفعی به وی برسد.

ذی سمت بودن هم یعنی اینکه یا خود فرد اقامه دعوا کند یا کسی از جانب وی نمایندگی داشته باشد. یعنی دعوا به او مرتبط باشد.

از طرفی به جز این امر شرایط دیگری هم لازم است مثل اهلیت بالغ شدن که در فرزندان این اهلیت به علت سن کم وجود ندارد.

پس خود فرزندان نمی توانند اقامه دعوا کنند اما قانون گذار بر خلاف عقیده عده ای در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که مادر از جانب فرزند می تواند نفقه ایشان را مطالبه کند.