لیست شعب بیمه تامین اجتماعی در شیراز


بیمه تامین اجتماعی سازمانی بیمه گر است که پوشش و حمایت از کارگران حقوق بگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد جزو وظایف اصلی آن است.

بیمه تامین اجتماعی شامل دو نوع بیمه اجباری و بیمه اختیاری می شود.

همچنین نوع دیگری از بیمه تامین اجتماعی وجود دارد که به آن بیمه حرف و مشاغل آزاد می‌گویند. در این نوع بیمه شخص بدون داشتن کارفرما مشغول به فعالیتی است که به اصطلاح به آن خویش فرما می‌ گویند. از شروط اصلی این نوع بیمه مشمول نبودن هیچ نوع برنامه حمایتی است.
بیمه تامین اجتماعی سازمانی بیمه گر است که پوشش و حمایت از کارگران حقوق بگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد جزو وظایف اصلی آن است. بیمه تامین اجتماعی شامل دو نوع بیمه اجباری و بیمه اختیاری می شود. همچنین نوع دیگری از بیمه تامین اجتماعی وجود دارد که به آن بیمه حرف و مشاغل آزاد می‌گویند. در این نوع بیمه شخص بدون داشتن کارفرما مشغول به فعالیتی است که به اصطلاح به آن خویش فرما می‌ گویند. از شروط اصلی این نوع بیمه مشمول نبودن هیچ نوع برنامه حمایتی است.