ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی


تعدد جرم مساحقه، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چند بار این عمل را تکرار نماید، بدون اینکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد (صد ضربه) است. اما تکرار جرم در نوع مجازات مساحقه کنندگان مؤثر می‌ باشد.

در تکرار جرم حدی مثل مساحقه اجرا متفاوت است.

اگر شخصی سه بار مرتکب مساحقه شده باشد و هر بار نیز مجازات شده باشد و بار چهارم مرتکب مساحقه شده باشد، حکم او اعدام است.

اما اگر مثلا شخصی سه بار مرتکب مساحقه شده باشد و هر بار نیز مجازات شده باشد و بار چهارم مرتکب زنا شده باشد، اعدام نمی شود. دلیل اعدام نشدن بدین منظور است که هر چهار مرتبه باید از یک جنس جرم حدی باشد تا مجازات وی برای بار چهارم اعدام باشد نه اینکه جرایم متنوع حدی را مرتکب شود.