منظور از شرکت مدنی چیست و نحوه ثبت آن چگونه است؟


شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

در حقیقت و به بیان ساده تر، شرکت های مدنی در واقع نوعی از انواع شرکت های تجاری می باشند، با این تفاوت که از تشریفات و پیچیدگی های مختص به شرکت های تجاری برخوردار نمی باشند و می توانند هم در امور تجاری و هم غیر تجاری می توانند اقدام به فعالیت نمایند.

درحالی که بسیاری از شرکت های تجاری، حتی اگر هدف و فعالیت های آنها مربوط به امور تجاری نباشد، باز هم تجاری محسوب می شوند.

شرکت های مدنی برای اینکه به رسمیت شناخته و قانونی محسوب شوند، می بایست شرکای آن در دفتر اسناد رسمی حاضر و شرکت نامه آن را به ثبت برسانند.