نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه زوجه


مطابق قانون و مواد آمره قانون گذار پرداخت نفقه وظیفه مرد به حساب می آید و اینکه ایشان تنگ دست باشد یا دلیل های دیگر قابل پذیرش نیست و حتی اگر زن، خود شاغل باشد و درآمد کافی هم داشته باشد بازهم مرد مکلف به پرداخت نفقه و خرجی همسر خود است.

نفقه هر آنچه می تواند باشد که لازمه زندگی است مثل خوراک، پوشاک، مسکن که اساسی ترین آن هاست و منحصر در همین موارد نیست.

لذا نفقه زن مانند مهریه وی دینی است که بر عهده مرد است و باید بپردازد و گذشت زمان در نفقه یک ماه یا یک مدت دلیل بر ساقط شدن آن نیست و زن با وجود این بازهم می توانند نفقه گذشته را که مرد پرداخت نکرده مطالبه کند.

عدم پرداخت نفقه در شرایطی جنبه کیفری هم دارد فارغ از اینکه از طریق حقوقی هم قابل مطالبه است.

نکته ای دیگر که باید توجه کرد این است که حتی اگر بین زن و شوهر جدایی و طلاق اتفاق بیفتد باز هم زن تا زمانی که حضانت بچه ها را بر عهده دارد می تواند از پدر ایشان مطالبه نفقه کند.

مطالبه نفقه را می توان در قالب دادخواست از دادگاه حقوقی مطالبه کرد.