واخواهی از رای غیابی نفقه + نمونه دادخواستحکمی که از دادگاه صادر می شود به این علت که ممکن است در دادگاه اولیه و بدوی اشتباهی رخ داده باشد به همین علت قانون گذار برای اینکه اشتباهات در صدور رای را به حداقل برساند راه هایی را برای اعتراض به رای پیش بینی کرده است.

یکی از این راه ها برای مثال اعتراض تجدید نظر است که فرد می تواند از رای صادر شده به یک مرجع بالاتر اعتراض کند.

یکی دیگر از راه های اعتراض، اعتراض واخواهی است.

واخواهی در جایی مصداق دارد که فرد خواهان، دعوایی را علیه خوانده مطرح کند در اینجا به هر دلیلی دادگاه طبق وظیفه خود به فرد خوانده ابلاغ کرده اما خوانده از ابلاغ آگاه نشده لذا نمی تواند در دادگاه حاضر بشود یا اینکه وکیل معرفی کند یا اینکه نمی تواند به صورت کتبی دفاع کند.

حال در اینجا به این دلیل که خوانده در دادگاه حاضر نشده و نتوانسته از خود دفاع کند به این دلیل قانون به وی حق اعتراضی داده تحت عنوان واخواهی، رسیدگی به اعتراض واخواهی در همان دادگاهی رسیدگی می شود که که ابتدا به آن دعوا رسیدگی کرده است.