وکالت در دادگاه ویژه روحانیت


صلاحیت یک دادگاه شایستگی است که این دادگاه در رسیدگی به پرونده ها دارد.

ما معمولا دادگاه هایی داریم تحت عنوان دادگاه های عمومی مثل دادگاه عمومی حقوقی که به تمام دعاوی رسیدگی می کنند مگر آن چه استثنا شده و دادگاه هایی هم وجود دارند تحت عنوان دادگاه اختصاصی یا استثنایی که به همان پرونده هایی رسیدگی می کند که در صلاحیت دادگاه عمومی نیست.

یعنی در مواردی خاص و استثنایی صلاحیت دارد مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب و دادگاه خانواده و…

دادگاه ویژه روحانیت هم از جمله دادگاه های اختصاصی است که تنها اختصاص یافته است به جرایم روحانیون، لذا باید دانست دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی کننده به جرم روحانیون است و امور حقوقی و دعاوی حقوقی روحانیون مثل طلب و بدهی و… در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد نه دادگاه روحانیت.

دادگاه ویژه روحانیت از سوی حضرت امام خمینی برای حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه تشکیل شد دادگاه ویژه روحانیت از شمول قوه قضاییه خارج است و تحت نظر رهبر قرار دارد.
صلاحیت یک دادگاه شایستگی است که این دادگاه در رسیدگی به پرونده ها دارد. ما معمولا دادگاه هایی داریم تحت عنوان دادگاه های عمومی مثل دادگاه عمومی حقوقی که به تمام دعاوی رسیدگی می کنند مگر آن چه استثنا شده و دادگاه هایی هم وجود دارند تحت عنوان دادگاه اختصاصی یا استثنایی که به همان پرونده هایی رسیدگی می کند که در صلاحیت دادگاه عمومی نیست. یعنی در مواردی خاص و استثنایی صلاحیت دارد مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب و دادگاه خانواده و… دادگاه ویژه روحانیت هم از جمله دادگاه های اختصاصی است که تنها اختصاص یافته است به جرایم روحانیون، لذا باید دانست دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی کننده به جرم روحانیون است و امور حقوقی و دعاوی حقوقی روحانیون مثل طلب و بدهی و… در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد نه دادگاه روحانیت. دادگاه ویژه روحانیت از سوی حضرت امام خمینی برای حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه تشکیل شد دادگاه ویژه روحانیت از شمول قوه قضاییه خارج است و تحت نظر رهبر قرار دارد.