پزشکی قانونی چیست | وظایف پزشکی قانونی در ایران


از دیگر وظایف مهم پزشکی قانونی، معاینه افراد به جهت تشخیص میزان جراحات وارده در اثر نزاع و درگیری یا تصادفات، تشخیص سن و احراز رشد، مسائل جنسی و صدور مجوز به جهت سقط جنین، تشخیص از کارافتادگی، تشکیل کمسیون به جهت بررسی قصور پزشکی و… می باشد.

در خصوص جراحات باید بیان داشت که پس از بررسی جراحات و خسارت وارد شده به افراد، شخص مرتکب بر اساس حکم دادگاه و نظریه ی پزشکی قانونی، محکوم به پرداخت دیه یا ارش می شود.

دیه همان مالی است که به عنوان خسارتی که به اشخاص وارد می شود مرتکب، به پرداخت آن محکوم می شود که البته میزان آن در قانون تعیین شده است، برای مثال دیه قطع انگشت.

اما در مواردی قانون مقدار خسارت پرداختی به آسیب دیده را تعیین ننموده است بلکه می بایست با بررسی و معاینات صورت گرفته میزان آن تشخیص داده شود که پزشکی قانونی در این باره با معاینه آسیب دیده میزان ارش را تعیین خواهد نمود.