پلمپ دفاتر تجاری؛ مراحل درخواست پلمپ قانونی دفاتر تجاری


بدین معنا که شخص تاجر یا یک شخص حقوقی ملزم به درج تمامی صورت های مالی، دیون، داد و ستدهای انجام شده، مطالبات، دارایی شرکت و … به تفکیک هر دفتر می باشد.

اما شاید در همین ابتدای نوشتار پرسشی ذهن پرسشگر شما را به خود معطوف کند که تجار یا اشخاص حقوقی مثل شرکت ها چرا باید دفتر تجارتی داشته باشند؟

در واقع داشتن دفاتر تجارتی معتبر و مورد تأیید اداره ثبت شرکت ها و اداره امور مالیاتی از این بابت است که تجار و اشخاص حقوقی تمامی مطالبات و داد و ستدهای خود را در آن قید تا بر مبنای آن مالیات بر دارایی و درآمد سالیانه پرداخت نمایند.

اما این دفاتر توسط اداره ثبت شرکت ها در پایان هر سال مالی به درخواست متقاضیان تنظیم، قیطان کشی، شماره گذاری و پلمپ می شوند و در اختیار متقاضیان قرار می گیرند و دفتر سال مالی قبل را بایست به اداره امور مالیاتی تحویل دهند.

اما قبل ورود به بحث اصلی یعنی چگونگی درخواست صدور پلمپ دفاتر تجارتی در سال ۱۳۹۹، بایست با این دفاتر تجارتی آشنایی نسبی برایمان ایجاد شود تا بدانیم کدام یک از دفاتر بایست پلمپ شوند و کدام یک نیازی به پلمپ ندارند.