چک مسافرتی چیست و نکات حقوقی آن


چک عادی: چکی است که دارنده حساب بر عهده حساب خود صادر می کند تا دارنده چک از محل حسابش، آن وجه را از بانک وصول کند. لذا غالب چک های صادر شده در جامعه، چک های عادی هستند. کسی که دارنده این نوع جک است؛ تنها پشتوانه اش اعتماد به صاحب حساب است.

البته با اصلاحات قانون جدید صدور چک و اقداماتی که انجام شده شمار چک های بی محل بسیار کاهش پیدا کرده و از طرفی هم اصلا به افراد بد حساب، دسته چک داده نمی شود و دارنده هم در زمان گرفتن چک از طریق سامانه صیاد می تواند از میزان خوش حسابی صادر کننده چک با خبر شود.

چک تایید شده: ابن چک را هم مثل چک عادی مشتری بانک صادر می کند به عهده بانک اما با این تفاوت که بانک تایید می کند در حساب صادر کننده چک به میزان مندرج در چک، وجه نقد وجود دارد.

بانک پس از تایید مورد مزبور آن مبلغ را در حساب صادرکننده مسدود می کند. آنچه پیداست این که چنین چکی نسبت به چک عادی اعتبار بیشتری دارد.

چک تضمین شده: این چک را برخلاف باقی چک ها که صادر کننده آنها افراد هستند را بانک صادر می کند اما مشتری به بانک تقاضا می کند که چنین چکی را صادر کند و خود بانک که آن را صادر می کند وصول آنرا نیز تضمین می کند. که این نوع چک حکم پول را دارد زیرا در زمان درخواست از حساب صادر کننده کسر می شود.

چک مسافرتی: این چک از طرف تمام بانک ها صادر می شود و وصول آن از طریق تمام شعب بانک در هر شهری یا توسط نمایندگان آن قابل پرداخت است. تمام بانک ها می توانند هم چک تضمینی صادر کنند و هم چک مسافرتی.