گواهی نامه رانندگی گرفتن برای افراد تاتو دار منع قانونی دارد؟


گمانه زنی های زیادی وجود دارد به این خاطر که هستند پسران و گاها دخترانی که رو بدن و دست خود خالکوبی هایی می زنند که مشهود و قابل دید است.

می خواهیم بدانیم که آیا خالکوبی داشتن یا داشتن تاتو روی دست یا بدن مانع از گرفتن گواهینامه می شود یا خیر؟
داشتن تاتو مانع گرفتن گواهی نامه نیست اما فرد باید برای احراز سلامتی روحی و روانی اش معایناتی را انجام دهد. به نظر می رسد که نتوان در این زمینه قانون یا بخش نامه ای را یافت لذا قابلیت این را دارد که از دیوان عدالت اداری ابطال آن خواسته شود
گمانه زنی های زیادی وجود دارد به این خاطر که هستند پسران و گاها دخترانی که رو بدن و دست خود خالکوبی هایی می زنند که مشهود و قابل دید است. می خواهیم بدانیم که آیا خالکوبی داشتن یا داشتن تاتو روی دست یا بدن مانع از گرفتن گواهینامه می شود یا خیر؟ داشتن تاتو مانع گرفتن گواهی نامه نیست اما فرد باید برای احراز سلامتی روحی و روانی اش معایناتی را انجام دهد. به نظر می رسد که نتوان در این زمینه قانون یا بخش نامه ای را یافت لذا قابلیت این را دارد که از دیوان عدالت اداری ابطال آن خواسته شود