اخذ مجوز های لازم برای صادرات پسته از کشور مبدا

پسته صادراتی زمانی که از کشور خارج می شود نیازمند یک دسته از مدارک و مجوز ها جهت خروج از کشور است. برای اخذ این استاندارد پسته صادراتی، پسته در آزمایشگاه های مخصوص مورد بررسی قرار گرفته و مجوز های لازم جهت صادرات به آن اعطا می شود. این موارد در استاندارد پسته صادراتی برای خروج از کشور الزامی است زیرا محصول به نام کشور صادر کننده ارسال می شود و در نتیجه باید مجوز بهداشتی و سلامت از سازمان غذا و دارو داشته باشد. میزان افلاکتوسین پسته صادراتی در این آزمایشگاه ها صورت می گیرد اما نکته مهم و جالب توجه در اخذ استاندارد پسته صادراتی در مبدا این است که تمامی این مجوز ها باید پیش از اظهار بار به گمرک گرفته شود.

سایر قوانین و استانداردهای لازم برای صادرات پسته را در سایت گروه بازرگانی ویمکس مطالعه نمایید.