دانلود رمان آلودگی


دانلود رمان آلودگی _ داستان بر مدار پرده‌ی دراماتیک زندگی دختری به نام هلن است که در مسیر فرار از مشهوریت و رسیدن به زندگی بی‌دغدغه و آرام، به سیاه‌چاله‌ی رابطه‌ی پنهانی با مرد جذابی پرتاب می‌شود که عاشقانه‌ی لطیف و نابی را برایش رقم می‌زند اما شهرت قرار نیست به راحتی مجالی به عشق دهد.

دسته بلند ساک را بیرون کشیدم و قدم‌های بلند برداشتم، دستم را چرخاندم و عقربه‌های ساعت به بدترین شکل به من دهن‌کجی کردند.

توی دلم ناسزایی حواله‌ی خودم کردم و گوشی‌ام را که برای بار پنجم زنگ می‌خورد از جیب پشت کیفم بیرون کشیدم و گفتم:

ـ الو رویا

صدایم خسته بود و درمانده

ـ کجایی تو دختر… میدونی ساعت چنده؟

ـ همین الان رسیدم فرودگاه، کجایین شما؟

ـ جلوی گیت ایستادیم، بجنب.

گوشی را توی جیبم فرستادم و به قدم‌هایم رمان جدید سرعت بیشتری بخشیدم.

وارد سالن پروازهای خارجی شدم کمی که دقت کردم دیدمشان.

رویا و زانیار هردو کنار هم ایستاده بودند و مرد درشت هیکل و قد بلندی که پشت به من داشت جلوی آن‌ها ایستاده بود.

سعی کردم سریع‌تر راه بروم و همین باعث شد شال حریرم از سرم سُر بخورد و موهای مواجم توی صورتم بریزد.

رویا با دیدنم دست بلند کرد و مرد قد بلند رو رمان جنایی به رویشان برگشت و نگاهم کرد.

همین که نزدیکشان رسیدم هول کرده درحالی که نفس‌هایم را تند تند بیرون میدادم با لحنی کاملا دلجویانه گفتم:

ـ خواهش میکنم منو ببخشید کارای رستوران بدجور بهم پیچیده بود.

دانلود رمان آلودگی