داستان کوتاه آموزنده

در یک شب تاریک مردی در پیاده رو خیابانی پای تیر چراغ برق دنبال چیزی می گشت.

رهگذری او را دید و پرسید: دنبال چه می گردی؟

مرد گفت: دنبال دسته کلیدم می گردم.

رهگذر پرسید: آن را اینجا گم کردی؟

مرد گفت: نه، فکر می کنم چند قدمی عقب تر، از دستم افتاده باشد.

رهگذر پرسید: پس چرا اینجا دنبال آن می گردی؟

مرد گفت: چون اینجا نور بیشتر است.