اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از آتش سوزی در جنگل

اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از آتش سوزی در جنگل

تغییر در رفتار جامعه نیز حاصل و مستلزم تغییر در نگرش جامعه است ودر یک سلسله ارتباط منطقی تغییر در نگرش نیز مستلزم تغییر در دانش است بنابراین در بحث پیشگیری بطور کلی در حوزه علوم انسانی در اولین گام با سه مقوله“ دانش“ ”نگرش“ ”رفتار“ مواجه هستیم ناگفته پیداست بزه کاری ها، کجروی ها،جرم وجنایات و... مجموعه ی رفتارهای منفی معلول فقدان دانش و نگرش مثبت است موضوع پیشگیری از آتش سوزی جنگلها نیز از این قاعده مستثنی نیست حتی اگر عمدی وآگاهانه ویا سیاسی وامنیتی باشد.

بیشتر بخوانید: شیر برقی چیست؟

تحول در دانش و بینش و رفتار نه تنها در علوم اجتماعی و تربیتی بلکه در احکام ومعارف اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است البته کارفرهنگی- آموزشی پر هزینه وزمان بر است و از آن مهم تر متاثر از شرایط سیاسی- اقتصادی است به قول معروف شکم گرسنه خدا را نمی شناسد وقتی مردم سوخت کافی نداشته باشند چوب جنگل می برند وقتی در آمد کافی ندارند از جنگل زمین می سازند ویا برای تامین امنییت جنگل را از بین می برند لذا همه ی بخشهای جامعه در ارتباطی سیستماتیک بر همدیگر اثر می گذارند وااینجاست که کار پیشگیری از آتش سوزی جنگلها مشکل می شود با این حال وبا توجه به نکاتی که اشاره شد راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد :

1 - تشکیل سمینارها ، اجتماعات و... در مقاطع مختلف زمانی با شرکت اشخاص با نفوذ مناطق روستایی (به ویژه مناطق هدف)

2- تهیه لوح های فشرده، با محتوا و پیام های آموزشی در خصوص اهمییت وفواید و ضرورت حفظ و نگهداری از جنگلها

3 - تشکیل کانون های جنگلبانی در سطوح مختلف جامعه و تهیه اساسنامه و شرح وظایف و دستورالعمل های اجرایی کانونهای جنگلبانی


اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از آتش سوزی در جنگل
اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از آتش سوزی در جنگل

وظایف بعد از آتش سوزی :

پس از آنکه آتش سوزی جنگل مهار شد لازم است از قسمتهائیکه سوخته شده بازدید به عمل آمده ، هر درختی را که هنوز در حال سوختن می باشد ؛ خاموش نمود و در صورت لزوم آنها را قطع کرد. گرده بینه ها و کنده های درختان و شاخ و برگی را که همچنان در حال سوختن می باشد ؛ باید خاموش کرد. ( لکه گیری بعد از حریق )

حمل ونقل و انتقال و رله نمودن آب

در حریق های جنگل مسئله مهم تأمین آب موردنیاز می باشد که این امر بوسیله رله آب صورت می گیرد . در رله آب باید قدرت پمپ ها و میزان ظرفیت منبع تانکر آب در نظر گرفته شود .

رله آب :

با توجه به شناسایی منابع آب ، تشخیص و طراحی قبلی به منظور محل و نقل آب و نیز شناخت پمپ ها و چگونگی انجام محاسبات آبدهی نازلها و قطرهای معادل و . . . چنانچه در نزدیکی محل حریق و یا حادثه منابع تامین کننده آب وجودنداشته باشد آب را به روش رله از مسافت دور به محل حریق یا حادثه انتقال داده ، هدف از انجام رله بازدهی ممکنه با حداقل تجهیزات می باشد.

اثرات آتش¬سوزی و ارزیابی آن

تاثیر شدید آتش¬سوزی در جنگل¬ها و اکوسیستم¬های طبیعی باعث از بین رفتن چوب، زادآوری ، رستنی-های کف جنگل و همچنین فرسایش خاک و مشکلات احیاء مجدد جنگل را که ناشی از خشکی هوا و فقیر شدن خاک است. اگر آتش¬سوزی به مدت طولانی در سطح منطقه وجود داشته باشد حرارت ناشی از آتش به درون پوست درختان نفوذ کرده و باعث نابود شدن بافت¬های زنده موجود در تنه درختان و توان بوم شناختی (اکولوژیکی) اکوسیستم¬های طبیعی خواهد شد. آتش¬سوزی¬های با شدت کم تاثیر خیلی کمی روی تاج پوشش گیاهی در اکوسیستم¬های جنگلی دارد ولی در آتش¬سوزی¬های با شدت زیاد تاج پوشش درختان نیز مورد آسیب و آتش قرار می¬گیرد و مهار آن مشکل و هزینه ¬بر است. آتش¬سوزی در یک سطح صاف پوشیده شده با ترکیبات سوختی همگن در صورت عدم حضور باد بصورت دایره¬ای شکل می¬سوزد. همچنین آتش¬سوزی می¬تواند تأثیرات مثبتی روی اکوسیستم¬های طبیعی داشته باشد. از آنجا که ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی آتش مسئله پیچیده¬ای جهت مدیریت اقتصادی این بحران محسوب می¬شود، لذا مطالعات در زمینه مدیریت آتش¬سوزی باعث می¬شود که مدیران و برنامه¬ریزان مقابله با بحران آتش¬سوزی بتوانند اثرات آتش¬سوزی روی اکوسیتم¬های مختلف را شناسائی کرده و برای مقابله با این بحران برنامه¬های مدیریتی پیشترفته¬تری تنظیم کنند.