انواع معافیت سربازی و شرایط استفاده از آن چگونه است؟

انواع معافیت سربازی موضوع این مقاله است که می خواهیم به طور کامل به آن بپردازیم. علاوه بر این در بخش های بعدی به انواع معافیت کفالت، انواع معافیت پزشکی و انواع معافیت ایثارگری اشاره می کنیم.

فرد مشمول همین که به سن مشمولیت می رسد باید خود را برای سربازی معرفی کند و هرچه زودتر اقدام به گرفتن دفترچه اعزام به خدمت کند تا وارد غیبت نشود زیرا در این صورت نه می تواند معاف شود و نه میتواند از امریه سربازی استفاده کند.

https://avije.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/