جذب سرباز طلبه ها در آموزش و پرورش در سال ۹۹

سربازان طلبه در آموزش و پرورش معمولا به تدریس درس پرورشی و فعالیت های فرهنگی و… مشغول میشوند. بدین ترتیب سربازان طلبه به جای اینکه به مناطق عملیاتی اعزام شوند در امور مرتبط با تخصصشان مشغول به خدمت میشوند و دوره سربازی راحت تری را تجربه میکنند. سرباز طلبه ها در آموزش و پرورش از مزیتهای زیادی برخوردارند مثلا نیازی به پوشیدن لباس فرم ندارند. همچنین دوره خدمت امریه سربازان طلبه، به عنوان سنوات کاری آنها در نظر گرفته میشود و بعدا میتوان از این سابقه برای استخدام و… استفده کرد.