رشته صنایع دستی و بازار کار آن


آثار به جامانده از نیاکانمان به صورت ظرف، بشقاب، جام را اکثرا در موزه ها دیده ایم و با نگاهی گذرا به کتاب های درسی تاریخ می شود همچین اشکالی را پیدا کرد.

همه این آثار حاصل کار دست است و در زمانی ساخته شده­اند که در آن زمان نه کارخانه ای بوده و نه تولیدی! و همه آن ها جزو صنایع دستی محسوب می شود.
آثار به جامانده از نیاکانمان به صورت ظرف، بشقاب، جام را اکثرا در موزه ها دیده ایم و با نگاهی گذرا به کتاب های درسی تاریخ می شود همچین اشکالی را پیدا کرد. همه این آثار حاصل کار دست است و در زمانی ساخته شده­اند که در آن زمان نه کارخانه ای بوده و نه تولیدی! و همه آن ها جزو صنایع دستی محسوب می شود.