رشته مهندسی اپتیک و لیزر


رشته مهندسی اپتیک و لیزر از رشته های جدید و جذابی است که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وارد دانشگاه های ایران و جهان شده است. این رشته تاثیرات و پیشرفت های مهم و به سزایی در عرصه درمانی، هنری و ارتباطی داشته است.
رشته مهندسی اپتیک و لیزر از رشته های جدید و جذابی است که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وارد دانشگاه های ایران و جهان شده است. این رشته تاثیرات و پیشرفت های مهم و به سزایی در عرصه درمانی، هنری و ارتباطی داشته است.