تفاوت منبع انبساط باز و بسته

در سیستم های حرارت مرکزی با آبگرم، شبکه لوله کشی از نوع بسته است و اگر پیش بینی لازم صورت نگیرد، تغییرات درجه حرارت و در نتیجه تغییرات حجم آب می تواند موجب تغییر قابل توجه فشار در سیستم شود.بنابراین برای گرفتن انبساط آب و ثابت نگه داشتن فشار سیستم از منابع انبساط استفاده می شود.

منبع انبساط فضای لازم برای افزایش حجم ناشی از انبساط آب را فراهم کرده و در نتیجه فشار سیستم را درمقدار تنظیم شده به طور ثابت نگه میدارد.

تفاوت منبع انبساط باز و منبع انبساط بسته

منبع انبساط باز در محیط باز و در بالاترین ارتفاع نصب می شود در صورتی که منبع انبساط بسته در فضای موتورخانه نصب می شود.

منبع انبساط باز فشار سیستم را توسط فشار ارتفاعی محل نصب تامین می کند در حالی که منبع انبساط بسته بواسطه فشار هوا، فشار سیستم را تامین و تنظیم می کند.

منبع انبساط بسته تلفات حرارتی ندارد در صورتی که منبع انبساط باز بدلیل نصب در محیط باز دارای تلفات حرارتی است.

منبع انبساط بسته نیازمند تجهیزات کنترل فشار و شیر برقی و ... است اما منبع انبساط باز خیر.

منبع انبساط بسته نیازمند نگهداری و تامین فشار و سرویس است.