محاسبه و انتخاب مشعل های گازوئیلی

پس از انتخاب دیگ،تعیین نوع سوخت و در نظر گرفتن بازده کار میتوان ظرفیت مشعل را محاسبه نموده و مشعل مناسب برای دیگ مورد نظر را انتخاب کرد.

بازده مشعل و دیگ

چون همیشه مقداری حرارت از راه دودکش به بیرون منتقل میشود و کلیه ی مواد سوختی نیز محترق نمی گردد،بنابراین مقداری افت حرارتی در داخل دیگ وجود نخواهد داشت.این افت حرارتی در مشعل ها به صورت بازده بیان میشود.

مقدار بازده مشعل و دیگ بستگی به نوع سوخت دارد.بازده در مشعل با سوخت مایع سنگین ( مازوت ) ( 60% تا 70 % ) ، با سوخت مایع سبک ( گازوئیل ) ( 75% تا 80 % ) و با سوخت گاز ( 90 % تا 95 % ) است.

با توجه به مطالب ذکر شده خواهیم داشت : H1=H/ƞ

در این رابطه H ظرفیت حرارتی دیگ، ƞ بازده دیگ و مشعل و H1 ظرفیت حرارتی مشعل ایران رادیاتور است.

توجه:مقادیر H و H1 هر دو بر حسب یک واحد ظرفیت حرارتی از یک سیستم اندازه گیری ( SI , متریک و یا انگلیسی ) و ƞ بر حسب درصد است.پس از محاسبه ی مقدار ظرفیت حرارتی مشعل ( H1 ) ، با استفاده از جدول ظرفیت حرارتی یکی از سازندگان مشعل ، میتوان مشعل مناسب را انتخاب کرد.