نوع سوخت مصرفی مشعل

  1. گاز
  2. گازوئیل
  3. مازوت
  4. دوگانه سوز (گاز و گازوئیل)
  5. و یا حتی چندگانه سوز

راندمان حرارتی مشعل ها از نظر سوخت مصرفی به ترتیب گازسوز، گازوئیل سوز و مازوت می باشد.

عوامل مختلفی در انتخاب نوع سوخت مصرفی مشعل ها دخالت دارد که می توان به راندمان سوخت مصرفی، دسترسی به نوع سوخت مصرفی، قیمت تمام شده سوخت مصرفی در محل پروژه، حداکثر میزان مجاز آلاینده های تولیدی از کارکرد مشعل گازی با سوخت های مختلف در محل پروژه و... اشاره نمود.