چیلر تراکمی

در چیلر تراکمی از منبع انرژی الکتریکی برای تولید برودت استفاده میشود. کارکرد چیلر تراکمی بر مبنای سیکل تبرید تراکمی بخار است که این سیکل علاوه بر کاربرد تهویه مطبوع، در سایر کاربردهای برودتی نظیر نگهداری مواد غذایی از یخچال فریزهای کوچک در منازل گرفته تا سردخانه های بزرگ نیز کاربرد دارد.

بخش عمده ای از انرژی الکتریکی در سراسر جهان توسط سیستم های تبرید مکانیکی مصرف میشود. آمارها نشان میدهد حدود 15 درصد کل انرژی الکتریکی در سراسر جهان توسط سیستم های تبرید مکانیکی مصرف میشود.

چیلر تراکمی با تراکم گاز در بخش کمپرسور و ارسال گاز متراکم به سمت کندانسور و تقطیر و سپس با استفاده از شیر انبساط و اختناق در اواپراتور و تبخیر گاز مبرد عمل گرماگیری را در فضای اواپراتور انجام میدهد و آب در گردش در اواپراتور را خنک میکند.