درد باسن و پشت

مهم ترین علت درد باسن می تواند عصب سیاتیک می باشد که بزرگترین عصب بدن است.این عصب در پشت ران قرار دارد که از سر زانوها شروع شده و به باسن می رسد. به طور کلی دو دسته علت رامی توان مورد بررسی کرد یکی بیماری های زمینه ای است. مثل شکستگی ها در مفصل ران و لگن و دنیالچه، آرتروز، التهاب و بوریست، فتق، بواسیر، آبسه مقعد و درد سیاتیک. برای تشخیص علل درد باسن و پشت به drgholenj فیزیوتراپی دراصفهان مراجعه کنید.

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان در درمان کمردرد زانودرد آرتروز مچ پا دردشانه درددست دردآرنج گردن درد دردلگن آسیب ورزشی دکتر قولنج drgholenj