توصیه ای ساده ولی کاربردی برای افرادی که زود خشمگین میشوند

گاهی اوقات بعضی افراد آنقدر عصبانی و خشمگین میشوند که توان کنترل خود را ندارند و شاید از شما به عنوان دوست توقع دارند تا آنها را آرام کنید و شاید برای این موضوع بهتر باشد به توصیه ای از دیل کارنگی گوش کنیم که در کتاب آیین دوست یابی خود به آن ذکر کرده است.

او در این باره میگوید:در برابر اشخاصی که عادت به ایراد گیری دارند و خیلی زود به خشم می آیند،بهترین تدبیر برای ساکت کردنشان این است که ساکت و آرام به سخنانِ شان گوش دهیم و در حالی که مثل مار به خود می پیچند و کف زهر آلود از دهان بیرون میریزند با چهره ای جدی ولی خونسرد حرف هایشان را بشنویم.

من به شخصه بارها این موضوع را امتحان کرده ام و جواب گرفتم،شما هم میتوانید از این تکنیک استفاده کنید و در ادامه رابطه خود با شخص خواهید دید که حساب بهتری روی شما باز میشود و همین موضوع ساده باعث میشود تا دوستی شما تداوم بهتری پیدا کند.