تشخیص سنگ صفرا، مهم ترین بخش درمان است!

درمان سنگ صفرا
درمان سنگ صفرا

تشخیص مهم ترین بخش درمان سنگ صفرا است؛ چرا که در این زمان است که پزشک تصمیم خود را برای انتخاب شیوه درمانی می گیرد. روش های تشخیصی زیر مقدمه ای برای کمک به شناسایی نوع سنگ و درمان سنگ صفرا هستند.

  • سونوگرافی که اساسی ترین روش تشخیصی برای سنگ صفرا است.
  • سی ‌‌تی اسکن
  • اسکن رادیونوکلئید کیسه صفرا که زمان بر بوده و همچنین اطلاعات آنچنان مفیدی برای درمان سنگ کیسه صفرا در اختیار پزشک نمی گذارد.
  • آزمایش خون که در جهت بررسی میزان بیلی‌ روبین خون ضروری است.
  • کلانژیوگرافی آندوسکوپیک پس ‌رونده یا ERCP که گلداستاندارد رادیولوژیک برای تشخیص و همزمان با آن، درمان سنگ صفرا است.