5 مورد از جدیدترین و موثرترین درمان سنگ صفرا

جدیدترین درمان سنگ صفرا
جدیدترین درمان سنگ صفرا

عموما برای درمان سنگ صفرا در مراحل اولیه از داروها استفاده می شود اما اگر به دلیل بی توجهی و یک سری عوامل دیگر شدت آسیب و عفونت ناشی از سنگ بحرانی شده باشد، در این زمان از درمان های زیر که بهترین و جدیدترین روش های درمان سنگ صفرا هستند، استفاده می شود.

  • کولسیستکتومی
  • لاپاراسکوپی
  • درمان با کمک اسید
  • آندواسکوپی کولنگیوپانکراتوگرافی
  • لیتوتریپسی (سنگ شکنی) با شاک ویو