مهارت خودآگاهی

مهارت های زندگی شامل ده مهارت اصلی ، مهارت حل مسئله ، مهارت تفکر نقاد ، مهارت تفکر خلاق ، توانایی برقراری ارتباط موثر ، مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی ، مهارت تصمیم گیری ، مهارت همدلی ، مهارت مقابله با استرس ، مهارت مقابله با هیجان ها و مهارت خودآگاهی است . مهارت خودآگاهی به فرد کمک می کند تا بتواند شناخت بیشتری نسبت به خود ، خصوصیات ، نیازها ، خواسته ها ، اهداف ، ارزش ها ، استعدادها ، توانمندی ها ، نقاط ضعف ، نقاط قوت ، احساسات ، و هویت خود داشته باشد . فردی که به مهارت خودآگاهی دست می یابد برای خود و دیگران خیلی احترام و ارزش قائل هستند . هم چنین این افراد خود و دیگران را سرزنش و تحقیر نمی کنند و اهل همکاری با دیگران هستند . در کل افرادی که مهارت خود آگاهی دارند در برابر فشار ها و سختی های زندگی مقاومت زیادی از خود نشان می دهند و افراد تاب آوری می شوند . در این مقاله به بررسی مهارت خودآگاهی شامل فواید مهارت خودآگاهی و شناسایی و کنترل احساسات می پردازیم .مهارت خودآگاهی

خودآگاهی یکی از مهارت های زندگی است، یعنی توانایی شناخت و درک نیازها ، نقاط ضعف ، امیال ، شناخت توانمندی ها ، شناخت نگرش ها ، شناخت باورها ، شناخت استعدادها ، شناخت اهداف ، شناخت ارزش ها ، شناخت خواسته ها ، عادات و هر جنبه‌ی دیگری که به‌ طرز رفتار یک فرد شکل می دهد . مهارت خود آگاهی شامل موارد زیر است : 


مهارت های خود ارزیابی 


مهارت های شناسایی نقاط قوت و ضعف خود 


مهارت های تفکر مثبت 


مهارت های ایجاد خود انگاره و تصویر تن مثبت 


حتما بخوانید: مهارت تصمیم گیریفواید مهارت خودآگاهی

از فواید مهارت خودآگاهی می توان به موارد زیر اشاره کرد : 


احساسات خود را شناسایی کنید ، از آن ها آگاه شده و این احساسات را کنترل کنید . ناتوانی در کنترل احساسات می تواند به بزهکاری ، اعتیاد ، خشونت ، درگیری با دیگران ، بدرفتاری و خشونت با دیگران و به خصوص با کودکان و نوجوانان بیانجامد . 


بر نقاط ضعف و نقاط قوت خود آگاه شده و با تکیه بر نقاط قوت ، نقاط ضعف خود را کاهش دهید . آگاهی از نقاط ضعف باعث می شود که فرد با استفاده از این آگاهی بتواند تسلط بیشتری بر خود داشته باشد . 


از نیازهای خود آگاه شوید و از مسیرهای سالم به رفع نیاز های خود بپردازید . با شناخت نیاز های خود می توانید راه و روش بهتری برای مقابله با نیاز های خود بیابید . 


اهداف واقعه بینانه ای برای زندگی خود تعیین کنید . به این ترتیب از دنبال کردن اهداف بسیار ایده آل ، تخیلی و کمال گرایانه دوری گزینید . تنظیم اهداف غیر واقع بینانه باعث بزهکاری ، ناکامی ، خشم و خشونت ، خودکشی ، بی بند و باری و نظایر آن می شود . 


بتوانید از ملاک های ارزشمندی خویش آگاه شده و ارزش خود را در زندگی بیابید . به این ترتیب ، از دنبال کردن ارزش های کاذب خودداری نموده و به رضایت و آرامش بیشتری زندگی خود را طی کنید . 


فرایند هویت یابی خود را به طور سالمی به انجام برسانید . دست یابی و کسب یک هویت سالم باعث می شود زندگی بزرگ سالی بر پایه های قوی و محکمی بنا شود .


حتما بخوانید: مهارت همدلیشناسایی و کنترل احساسات

یکی از مهم ترین اجزای مهارت خودآگاهی ، شناسایی و کنترل احساسات است . ناتوانی در شناخت احساسات مشکل شایعی است . عده ای به غلط فکر می کنند احساسات موضوع بی اهمیتی است و نباید به آن توجه کرد و به همین دلیل توجهی به احساسات خود نمی کنند و از آن ها ناآگاه هستند . این ناآگاهی از احساسات خود باعث می شود این افراد در زندگی خود دچار مشکل شوند . بنابراین شناخت احساسات خود و عوامل برانگیزاننده آن ها ، و تاثیر این احساسات بر دیگران از مولفه های اساسی مهارت خودآگاهی محسوب می شود .


در ادامه بخوانید: مهارت ابراز وجودسوالات متداول1- ✔️ مهارت خودآگاهی چیست؟

✔️ خودآگاهی یکی از مهارت های زندگی است، یعنی توانایی شناخت و درک نیازها و مواردی که در متن مقاله مطرح شده است.

2- ✔️ فواید مهارت خودآگاهی چیست؟

✔️ از فواید مهارت خود آگاهی شناخت احساسات خود و موارد دیگری است که به طور کامل در متن مقاله توضیح داده شده است.

3- ✔️ شناسایی و کنترل احساسات چگونه است؟

✔️ یکی از مهم ترین اجزای مهارت خودآگاهی ، شناسایی و کنترل احساسات است که در متن مقاله شرح آن ارائه شده است.


منبع : مهارت خودآگاهی