سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود رایگان نمونه سوالات تستی و محتوای آزمون دوره ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز با کد 92503006 به مدت 16 ساعت از طریق سامانه LTMS.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2/

سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز
سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز سوالات رایگان ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز سوالات ضمن خدمت فرهنگ نماز محتوای آزمون ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2/