سوالات ضمن خدمت قوانین، آیین نامه ها و مقررات امور بیمه در آموزش و پرورش

دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوای آزمون دوره ضمن خدمت قوانین، آیین نامه ها و مقررات امور بیمه در آموزش و پرورش کد 99505897 مدت 8 ساعت.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85/

سوالات ضمن خدمت مقررات امور بیمه در آموزش و پرورش
سوالات ضمن خدمت مقررات امور بیمه در آموزش و پرورش

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85/

آیین نامه ها و مقررات امور بیمه در آموزش و پرورش سوالات رایگان ضمن خدمت قوانین سوالات ضمن خدمت قوانین سوالات ضمن خدمت مقررات امور بیمه سوالات ضمن خدمت مقررات امور بیمه در آموزش و پرورش محتوای ضمن خدمت قوانین نمونه سوالات ضمن خدمت مقررات امور بیمه