ضد کف (آنتی فوم)

آنتی فوم یا ضد کف چیست ؟

در برخی صنایع حین انجام فرآیندهای شیمیایی مقدار زیادی کف تولید شده که این امر باعث بروز مشکلات فراوانی می شود، مهم ترین آنها جلوگیری استفاده از تمامی گنجایش ظرف حامل ماده است. با اضافه شدن مایع آنتی فوم به ظرف با توجه به خاصیت ضد کفی که این ماده دارد مانع از ایجاد کف می شود.

چگونگی عملکرد ضد کف

آنتی فوم به سطح بین هوا و آب نفوذ می کند و باعث ترکیدن حباب های هوا و از بین رفتن سطح کف می شود. می توان عنوان کرد هر ماده ای که ثبات کف را از بین ببرد ضد کف گفته می شود و کارایی آن با توجه به شرایط عملیاتی، عوامل فعال، و خواص شیمیایی محلول که منجر به تولید کف می شود بستگی دارد.

اساس کف کردن

به منظور درک مکانیزم های عمل ضدکف یک درک پایه ای از ساختارکف ضروری می باشد. حباب های کف محفظه هایی با شکل چند وجهی از جنس مایع هستند که مولکول های گاز را دربر گرفته اند . سطوح جدا کننده محفظه حباب ها ی مجاور را Lamellae گویند . محل اتصال حباب هارا که از دیگر بخش های محفظه ضخیم تر است را مرز مسطح Plateau Border نامیده اند . محل اتصال چند حباب در بخش مرز مسطح را قله یا راس Vertexes نامیده اند . مرز های مسطح و محل تلاقی راس های حباب ها ، ساختار شبکه لوله کشی کف را تشکیل می دهند . مرزهای مسطح در ساختار کف بهم پیوسته و متصل می باشند و معبر یا کانال تخلیه کف هستند . از این مسیر ها مایعات اضافی از ساختار کف تخلیه می شود تا اینکه تعادل بین نیروی وزن و نیروی موینگی لایه ها برقرار گردد . انعطاف پذیری کف حاصل حضور مایع در ساختارش می باشد . هرگاه ساختار کف از مایع تخلیه گردد حباب ها از شکل گرد یاکروی به شکل چند وجهی و کمی سفت با اشکال کریستالی تغییر شکل می دهد. کف حاصل از لایه مواد فعال در سطح که لایه های نازک Lamellae را تشکیل داده اند به دلیل اینکه ضعیفترین و نازکترین بخش محفظه حباب های کف هستند هدف ضدکف های سریع می باشند . ساختار لایه بین یک ماده فعال در سطح و محلول در جایی که مقداری از مواد محلول بین دو لایه های مواد فعال در سطح محاصره شده است بمحض اینکه ساختار کف تخلیه می گردد سطوح جانبی نازک می شود و دو لایه مواد فعال در سطح به یکدیگر نزدیک تر می شوند . هرگاه لایه ها بسیار به یکدیگر نزدیک شدندجذب الکترو شیمیایی مولکول ها شروع می گردد . آنها نیز در طول لایه جانبی پهلو به پهلو به یکدیگر فشار وارد می کنند . در نتیجه تقابل الکتروشیمیایی ساختار حباب بیشتر بلوری ، چند وجهی و سفت می شود . مواد فعال در سطح طبیعتا”لایه های بین سطحی را به جهت ساختارهای شیمیایی شکل می دهند . فضای نا منظم بین مولکول های مواد فعال در سطح در لایه و ذرات با بار الکتریکی در بیانگر اتفاقی است که بیش از یک نوع مواد فعال در سطح در محلول و سطح تماس مایع و گاز حضور دارند .فضای متغیرایجاد شده توسط دم های نا سازگار با آب از مولکول های مختلف مواد فعال در سطح پایداری هر دو لایه های بوجود آمده و ذرات با بار الکتریکی را کاهش می دهد .محلول های مخلوط از مواد فعال در سطح ذرات با بار الکتریکی ولایه های نا پایدار تولید می کنند . ذرات با بار الکتریکی کم پایدار از خود واکنش نشان می دهندو بصورت برشی از یکدیگر جدا می شوند در نتیجه لایه های مولکول های مواد فعال در سطح توسعه و افزایش می یابد .گرچه لایه هایی که تولید شده اند نا پایدار ند .یکی از اهداف کلی استفاده از ضد کف ، نا پایدار کردن لایه های مواد فعال در سطح با اضافه کردن دیگر مواد فعال در سطح دارای دم های هیدروکربوری بلند می باشدبطوریکه فواصل بین مولکولی بین موادفعال در سطح که تولید لایه های بین سطح کرده اند ایجاد می گردد . موادفعال در سطح طبیعتا” کشش سطحی و بین سطحی محلول های آبی را کاهش می دهند . کشش سطحی میزانی از تقابل مولکولی در سطح تماس بین گاز و مایع می باشد . یک آب پاک کشش سطحی تقریبا” برابر با ۷۲ (دین / سانتی متر مربع ) دارد .یک محلول MDEA 40% گرفته شده از Surge Drum با دو روز تزریق ضد کف کشش سطحی حدود ۵۵ ( دین / سانتیمتر مربع ) دارد . چنانچه از همان نمونه بعد از چند ساعت تزریق نمونه برداریم و آزمایش کنیم کشش سطحی عدد متفاوتی را نشان می دهد . در محلول های آبی باکشش های سطحی کم طبیعتا” بدین معنی است که در مقطع تماس مایع و گاز با تمرکز زیاد مواد فعال در سطح مواجه می باشیم . اگرچه اطلاعات کشش سطحی بدست آمده به تنهایی ممکن است گمراه کننده باشد . برای مثال در پیش بینی تمایل محلول تصفیه گاز به کف کنندگی به جهت آلودگی موادفعال در سطح قادر نیستیم فقط به تنهایی با داشتن مقدارکشش سطحی پیش بینی درستی انجام دهیم بعضی از مواد فعال در سطح برای مثال : ضد کف ها و هیدروکربورهای مایع تمایل به کف کنندگی را کاهش داده در حالیکه کشش سطحی را هم کاهش می دهند . از آنجایکه اینگونه ترکیبات در سطح فعال می باشند آنها بر کشش سطحی موثرند همانگونه که مواد فعال در سطح که سبب کف می گردد . مثال با ارزش دیگر از برداشت فریبنده اطلاعات بدست آمده از آزمایش ومحاسبه کشش سطحی فرض اینکه کارایی ذغال فعال از دست رفته و برای تعویض آن اقدام شود .