اشتباهات رایج در راه اندازی باشگاه مشتریان

  1. هزینه نکردن برای مشتریانی با ارزش خرید پائین: برخی از صاحبان کسب و کارها تصور می کنند چون یک درصدی از مشتریان ارزش خرید زیادی برایشان نمی آفرینند هزینه کردن برای وفادار سازی آن ها کار اشتباهی تلقی می شود در حالی که هدف از راه اندازی باشگاه مشتریان حتی برای چنین مشتریانی جذب و تشویق آن ها برای خرید بیشتر است.
  2. نگرش تبلیغاتی داشتن به باشگاه مشتریان: شما با راه اندازی باشگاه مشتریان کسب و کار خودتان در بلند مدت می توانید مشتریان جدید جذب کنید اما هدف راه اندازی باشگاه مشتریان بیشتر به مشتریان فعلی باز می گردد. بنابراین این تصور که با راه اندازی باشگاه مشتریان سیل عظیمی از مشتریان جدید به سوی کسب و کارتان را به کل کنار بگذارید.