تحلیل و تفسیر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی


 این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.