تعریف حقوق و پاسخ به سوال «حقوق چیست؟» به زبان ساده


در نظر داریم که در این نوشته حق و حقوق را به طور کلی تعریف کرده که حقوق در کل به چه معناست و الفاظ مشابهی که در آن وجود دارد آیا همگی قصد یک معنا را می کنند و یا معناهای متفاوتی می شود از آن ها گرفت.

با به روز شدن علم و اضافه شدن راه های در آمد، حق و حقوق بیشتر در زندگی افراد نمود پیدا می کند، پس برای تشخیص ابتدایی حق و حقوق و فهم بهتر و راحت تر آن به بیان حقوق به صورت ساده پرداختیم که حقوق چه منشا هایی می تواند داشته باشد و آثار آن پس از مشخص شدن این منشا ها چیست و در نهایت حق از به چه نحوی از بین می رود.

امروزه واژه حقوق استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد اگرچه این کاربرد ها بی ارتباط با یکدیگر نیستند ولی از برخی جهات با هم فرق دارند؛ حقوق به معنای دستمزد و حق الزحمه مثلا در جایی که فردی برای دیگری کار می کند آن پولی که می گیرد؛ حق اوست که از آن، در جامعه و عرف، حقوق یاد می شود.