تعریف کامل کمسیون ماده ۱۲ در قانون + ابطال کمیسیون ماده ۱۲


کمیسیون مزبور طبق اظهار نظر خود که درباره یک ملک یا یک زمین صادر شده است برای مراجعات بعدی دارای اعتبار می باشد و اخذ نظریه جدید ضروری نخواهد بود.

درباره نظریه ای که این کمیسیون صادر می کند باید گفت که باید مستدل باشد و بر اساس قرائن و شواهد و دلایل صادر شود.

و اینکه در این نظریه و یا رای صادره نباید هیچ گونه قلم خوردگی و خراش و لاک گرفتگی وجود داشته باشد.

همچنین باید مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک و شماره پلاک و مساحت و… آن باید در رای و نظریه مزبور قید شود.

نکته دیگر که در تمام محاکم هم جاری می باشد این است که نباید مقدمه رای با نتیجه آن مغایرت و تناقضی داشته باشد.

لازم است که در رای صادر شود ویژگی و ماهیت زمین ذکر شود برای مثال مزروعی است که از نوع دیم یا آبی یا اینکه مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت می باشد یا ساختمان و… است را باید ذکر کند.

بعد از اینکه رای صادر شد رای به دبیرخانه فرستاده می شود و ابلاغ رای تنها پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون می باشد.