سیر تا پیاز دعوای اثبات مالکیت


در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت ۱-آقای م.ح. ۲- خانم پ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۶-۲۷/۱۲/۹۰ شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به اخذ پایان کار، صورت ‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۴۸۸- فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تهران با این استدلال که به دلالت پاسخ ثبتی شماره ۴۹۰۲۷-۱۴/۱۰/۹۰ پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه اسناد مالکیت پلاک هایی که موات تشخیص گردیده، باطل می گردد، دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی، هنوز سند مالکیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول ابطال نگردیده و صرف نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین ملازمه با ابطال سند مالکیت ندارد. بنابراین در وضعیت کنونی دعوی قابلیت استماع را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود این رأی قطعی اس