تفسیر و تحلیل ماده ۷ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی


امروزه به عواملی مختلفی از جمله صدور چک های بی محل، عدم پرداخت مهریه، محکومیت به پرداخت دیه، عدم پایبندی و ایفای تعهدات، شمار محکومین مالی روبه افزایش است.

تصوری که در ابتدا در ذهن به وجود می آید، حبس و زندانی شدن افرادی که توانایی پرداخت محکومیت مالی را ندارند است.
امروزه به عواملی مختلفی از جمله صدور چک های بی محل، عدم پرداخت مهریه، محکومیت به پرداخت دیه، عدم پایبندی و ایفای تعهدات، شمار محکومین مالی روبه افزایش است. تصوری که در ابتدا در ذهن به وجود می آید، حبس و زندانی شدن افرادی که توانایی پرداخت محکومیت مالی را ندارند است.