دادسرای نظامی تهران؛ آدرس و شماره تلفن دادسرا های نظامی تهران


جرائم در یک دسته بندی به جرائم عمومی و جرائم نظامی تقسیم می شود.

به این دلیل که جرائم نظامیان از جهاتی حساسیت بیشتری دارد و از این جهت که مجازات جرائم نظامیان متفاوت تر می باشد، لذا تفکیک این دو اهمیت بیشتری می ابد و دادگاه های رسیدگی کننده این دو نیز فرق می کند یعنی اگر فرد نظامی مرتکب جرم شود در دادگاه اختصاصی نظامی به جرم وی رسیدگی می شود اما فرد عادی در دادگاه های عمومی کیفری به جرمش رسیدگی می شود.

تبصره ۲ ماده ۵۹۷ منظور قانون گذار از جرائم خاص نظامیان را بررسی می کند. منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

نکته ی دیگر که در تبصره ۳ این ماده به آن اشاره شده این است که:

رهایی از خدمت، مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌ شود.