دعوای نفی نسب (ولد) چیست؟ و در قانون ایران چه شرایطی دارد؟


نفی نسب و نفی ولد در مسائل حقوقی و خانوادگی مطرح می شود که از آن در فقه هم بحث شده است که در قانون ایران اگر بحثی راجع به این مسئله است از فقه اسلامی گرفته شده است.

در ابتدا دو مفهوم نفی نسب و نفی ولد را که در کنار هم هستند را قصد داریم بررسی کنیم، این دو اصطلاح مترادف یکدیگر نیستند بلکه نفی ولد یکی از اقسام و یا به عبارتی یک قسم خاص نسبت به نفی نسب می باشد که برای نفی نسب و نفی ولد راه های مطرح شده است که در این مقاله بررسی می شوند.

در ابتدای توضیح نفی نسب باید لغت نسب را تبیین کرد؛ نسب در لغت به معنای نژاد، اصل، رگ و ریشه آمده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی (فامیلی) که از راه خون بین دو نفر یا چند شخص برقرار می شود.