دیه کامل انسان | دیه کامل در سال ۹۹-۱۴۰۰ چقدر است؟


با وجود تورم در کشور نرخ دیه هر ساله تغییر می کند برای مثال امسال نسبت به پارسال، صد و پنجاه میلیون تومان بر این مبلغ افزوده شده است.

دیه از جمله تدابیر قانونگذار برای حفظ حقوق شخص آسیب دیده از جرم، در نظر گرفته شده است که عبارت است از مبلغ معینی، که از مجرم گرفته می شود و به شخص صدمه دیده تعلق می گیرد و یا در صورت فوت شخص صدمه دیده به بازماندگان وی پرداخت خواهد شد.

مقدار و میزان دیه یک انسان هرساله توسط قوه قضاییه اعلام می شود و در صورت صدمه دیدن و آسیب هایی بدنی غیر از مرگ تعیین مقدار دیه بر عهده دادگاه با توسل به قوانین مربوطه و کمک از پزشکی قانونی تعیین می شود.

نرخ و میزان دیه کامل یک انسان، هر ساله با سال قبل تفاوت دارد، چرا که تورم موجود در کشور نیز اقتضا می کند همه ساله نرخ دیه مشخصی تعیین شود که تنها برای همان سال قابل اعمال است و دیه سال ۱۴۰۰ هم از این قاعده مستثنی نیست و در همین راستا، نرخ دیه طبق نظر کارشناسان و با توجه به درصد تورمی که از سال قبل از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، تعیین شده و در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار می گیرد که رئیس قوه قضاییه آن را در اختیار عموم قرار می دهد.

با توجه به بررسی های عمل آمده قیمت دیه سال ۱۴۰۰، چهارصد و هشتاد میلیون تومان در ماه غیر حرام و در یک سری ماه های خاصی نیز که قمری هستند این دیه به مبلغ یک سوم خودش افزایش می باید که به عبارتی ۶۴۰ میلیون تومان می شود و آن ماه ها که ماه های حرام نامیده می شوند، عبارتند از (محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب).