شرایط ورود و جلب ثالث در دیوان عدالت اداری + نمونه رای و دادخواست


دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات مردم علیه ادارات دولتی رسیدگی می کند. باید دانست که اگر مرجع اداری بخواهد علیه مردم طرح دعوا کند این دعوا باید در دادگاه مطرح شود نه در دیوان عدالت اداری. به این دلیل که مرجع دیوان عدالت اداری مخصوص دعوای مردم علیه سازمان های دولتی است.

در حقوق و قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تقسیم می شوند به دعاوی اصلی و دعاوی طاری. دعاوی اصلی همان دعوایی است که خواهان ضمن تقدیم دادخواست علیه خوانده مطرح می کند. اما دعاوی طاری دعاوی ای هستند که فرع بر دعوای اصلی است یعنی به عبارتی وارد بر دعاوی اصلی است و همزمان با آن ممکن است بررسی شود.

دعاوی طاری ۴ نوع هستند که عبارت اند از:

دعوای اضافی

دعوای متقابل

دعوای ورود ثالث

دعوای جلب ثالث

دعاوی اضافی

اگر خواهان علاوه بر دعوای اصلی ضمن همان دعوا، دعوای مرتبط دیگر را علیه خوانده اقامه کند دعوای اضافی نامیده می شود.

دعوای تقابل

دعوای تقابل دعوایی است که خوانده علیه خواهان مطرح می کند.

دعوای ورود ثالث

دعوای ورود ثالث، دعوای شخص ثالثی است که حقی را در دعوا و نفعی را در دعوا برای خود مفروض می داند. لذا ممکن است علیه خواهان یا خوانده صورت بگیرد.

دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث دعوای اصحاب دعوای اصلی است بر علیه شخص ثالث.

این موارد در آیین دادرسی مدنی بررسی شده اند. اما صرفا در دادگاه حقوقی کاربرد ندارد و در دیوان عدالت اداری هم در چند مورد می توان از این دعاوی طاری استفاده کرد طبق تصریح قانون در اینجا می خواهیم دعوای ورود ثالث و جلب ثالث را در دیوان عدالت اداری بررسی کنیم.