طلاق به دلیل عسر و حرج


ه یک امر است و اینکه حتی در اثر زندانی شدن ننگ و رسوایی در می انجام جرمی به وجود آید هم به آن ساید اضافه بشود یا حتی اگر چنین امری نباشد صرف زندانی بودن مرد ممکن است از مصادیق عسر و حرج باشد.

البته باید دقت کرد اگر برای مقال طول مدت حبس مرد ۳ ماه یا ۲ ماه باشد شاید نتوان عسر و حرج زن را ثابت کرد مگر آن که اثبات شود این اولین بار نیست مرد به چنین حبس هایی محکوم می شود.

طلاق به دلیل در عقد بودن طولانی

گاهی ممکن است دختر و پسر مدتی طولانی است که عقد کرده اند و قرار بوده که در مدتی پس از عقد مقدمات زندگی مشترک فراهم شود اما هنوز بعد از چند سال چنین امری امکان پذیر نشده و مقدمات زندگی مشترک زیر یک سقف توسط مرد فراهم نشده در اینجا می توان با اوضاع و احوال قضیه از موارد عسر و حرج زن باشد.