چگونه در دادگاه طلاق و مهریه صحبت کنیم؟


اما با وجود این، گاه پیش می آید که زن خود حتی بدون داشتن وکالت در طلاق یا به قول عرفی حق طلاق درخواست طلاق می دهد که قانون گذار هم این حق را به زن داده است در مواردی بتواند از دادگاه درخواست طلاق را بخواهد.

قانون گذار چند موردی نام برده که به استناد این موارد زن حق طلاق پیدا کند.

در تبصره ماده ۱۱۳۰.ق.م به مواردی مثل اعتیاد، محکومیت به حبس، ترک زندگی توسط مرد و موارد دیگر اشاره شده است که زن حق طلاق می گیرد اما تمام موارد گفته شده را می توان در همان ماده داخل واژه”عسر و حرج” خلاصه کرد.

لذا زن به هر دلیلی که باشد می تواند با اثبات عسر و حرج درخواست طلاق کند.
اما با وجود این، گاه پیش می آید که زن خود حتی بدون داشتن وکالت در طلاق یا به قول عرفی حق طلاق درخواست طلاق می دهد که قانون گذار هم این حق را به زن داده است در مواردی بتواند از دادگاه درخواست طلاق را بخواهد. قانون گذار چند موردی نام برده که به استناد این موارد زن حق طلاق پیدا کند. در تبصره ماده ۱۱۳۰.ق.م به مواردی مثل اعتیاد، محکومیت به حبس، ترک زندگی توسط مرد و موارد دیگر اشاره شده است که زن حق طلاق می گیرد اما تمام موارد گفته شده را می توان در همان ماده داخل واژه”عسر و حرج” خلاصه کرد. لذا زن به هر دلیلی که باشد می تواند با اثبات عسر و حرج درخواست طلاق کند.