لیست دفاتر پیشخوان دولت در غرب تهران


 امور محوله ثبت احوال مثل صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی، تعویض شناسنامه و کارت ملّی و تغییر نام خانوادگی.
 ثبت وقایع ازدواج و طلاق.
امور مربوط به شهرداری مثل عوارض خودروی سواری، عوارض خودروی سنگین، عوارض موتور سیکلت.
ثبت نام بیمه سلامت.
خدمات حوادث آب و فاضلاب مثل تفکیک و ادغام انشعاب، انشعاب آب، تغییر محل، سطح و مسیر، قطع و وصل انشعاب، تعیین قطر انشعاب با ظرفیت قراردادی و تغییر انشعاب آب موقت به دائم.
خدمات مربوط به شرکت گاز و توانیر مثل وصل جریان گاز مشترکین بدهکار، قطع جریان گاز به علت تخریب و نوسازی، ثبت انشعاب جدید، ثبت درخواست افزایش و کاهش قدرت و ثبت درخواست آزمایش کنتور.
 درخواست هیئت حل اختلاف.
صدور گواهی تجرد.
امور محوله ثبت احوال مثل صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی، تعویض شناسنامه و کارت ملّی و تغییر نام خانوادگی. ثبت وقایع ازدواج و طلاق. امور مربوط به شهرداری مثل عوارض خودروی سواری، عوارض خودروی سنگین، عوارض موتور سیکلت. ثبت نام بیمه سلامت. خدمات حوادث آب و فاضلاب مثل تفکیک و ادغام انشعاب، انشعاب آب، تغییر محل، سطح و مسیر، قطع و وصل انشعاب، تعیین قطر انشعاب با ظرفیت قراردادی و تغییر انشعاب آب موقت به دائم. خدمات مربوط به شرکت گاز و توانیر مثل وصل جریان گاز مشترکین بدهکار، قطع جریان گاز به علت تخریب و نوسازی، ثبت انشعاب جدید، ثبت درخواست افزایش و کاهش قدرت و ثبت درخواست آزمایش کنتور. درخواست هیئت حل اختلاف. صدور گواهی تجرد.