مجازات توهین به رهبر یا امام خمینی


توهین یکی از جرم هایی است که در قانون مجازات مورد جرم انگاری قرار گرفته است. جرم توهین جرم علیه شخصیت است.

توهین و اهانت در قسمت های مختلف قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته است.

اهانت به مقدسات مذهبی ماده ۵۱۳ و ۵۱۴.

در جایی دیگر تحت عنوان هتک حرمت اشخاص در ماد ۶۰۸ و ۶۰۹ از توهین و امانت سخن به میان آورده است.

لذا طبق این احکام توهین جرم محسوب می شود ماده ۶۰۸ هم در این باره بیان می کند که:

«توهین به افراد از قبیل توهین و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» البته این ماده برای مجازات توهین به رهبر نیست بلکه ماده ای کلی به حساب می آید.که طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری نیز مجازات آن به جزای نقدی درجه شش تغییر پیدا کرده است.

ماده ۶۰۸ بیان می کند که توهین به شکل های مختلف قابل ارتکاب است که حالت غالب آن الفاظ رکیک می باشد. اما توهین ممکن است زبانی نباشد و ممکن است به صورت نوشتاری در حالت نامه یا در فضای مجازی باشد یا اینکه در حالت فیلم و ویدیو یا صوت ارتکاب یابد.

همانطور که گفتیم توهین ،جرم به شمار می رود و قابل مجازات کردن است. حال اگر شخص مورد توهین از اشخاص معتبر و با ارزش باشد مجازات توهین سنگین تر خواهد بود تا جایی که اگر به ائمه توهین بشود ممکن است مشمول حکم ساب النبی یعنی اعدام بشود.

توهین به رهبر در ماده ۵۱۴ مورد حکم قرار گرفته است که طبق آن:

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.