مفهوم فمینیسم چیست؟ و جایگاه آن در اسلام و ایران


فمنیسم از واژه فرانسوی femine می باشد. به معنی زن و زن گرایی. معروف به نظریه برابری زن و مرد در تمام شئون. لازم به ذکر است، این نظریه را “فمنیسم “و کسی که پیرو این نظریه است را “فمنیست” می نامند. پس فمنیست کسی است که در راستی این عقیده و ایدئولوژی تلاش می کند و اعتقاد واقعی به آن دارد.

البته غالبا اینگونه است که فمنیست را جنبشی می دانند که منحصرا خواهان آزادی کامل زن و مرد هستند.

اما نکته ای که قابل ذکر است این است که برابری های خواسته شده و هدف فمنیسم در این باره از بین بردن همه تفاوت های جنسی در تمام شئون است و همین امر فمنیسم را از باقی نهضت ها جدا می کند.

در عقاید برخی ادیان آمده است که چون علت اصلی گناه حضرت آدم، همسر ایشان بود از آن پس زن آماج ستم قرار می گیرد طبق برخی از همین عقاید که بیشمار در مسیحیت رواج دارد علت درد زایمان زن در طول تاریخ نیز همین است که تاوان گناه اول را می دهد.

از آن پس در ادوار مختلف، زن تلاش می کند که خود را از ستم برهاند.

و اینگونه می توان گفت که تلاش هایی را که برای رهایی زن در پایان دادن به ظلم او انجام می شود نهضت زنان نامیده می شود.

با این توصیف اسلام یک دینی است که نوعی نهضت زنان به شمار می رود.

با این اشاره که در آن زمان یعنی صدر اسلام ظلم هایی بسیار به زنان می شد و اسلام احکامی برای نابودی ظلم زنان وضع می کند.