منشور حقوق شهروندی چیست؟ + متن کامل آن


حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق هر فرد در یک کشور است که دولت آن را تدوین و ابلاغ می کند. حقوق شهروندی شامل مجموعه ای از حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شود.

این مجموعه برای تامین نیازهای اولیه شخصیتی هر فرد مثل نیاز به احترام، امنیت، آزادی و آسایش تدوین می شود.

هر دولتی برای ارائه این حقوق و تدوین منشور حقوق شهروندی دست به ابتکارات و نوآوری هایی میزند تا از آن طریق بتواند درصد رضایت شهروندان خود را افزایش داده و زندگی شهروندی بیشتری را برای آن ها تامین کند.

دولت کشور ایران نیز در سال ۱۳۹۵ اقدام به تدوین و ابلاغ منشور شهروندی کرد.

همانطور که گفتیم، حقوق شهروندی هر انسان شامل حقوقی می شود که هر فردی در جامعه باید آن را داشته باشد و دولت هر کشور نیز وظیفه دارد تا برای احقاق حقوق این افراد اعمالی انجام دهد.

بدین منظور این موضوع به یک چالش در بین دولت ها تبدیل شده است.

در دولت ایران، حقوق شهروندی هر فرد مشخص و تعریف شده و در منشور حقوق شهروندی به صورت منجسم درج شده است.

کلیه حقوق شهروندی هر شهروند در یک کشور به شکل یک سند در منشور حقوق شهروندی پرداخته شده است.

«حقوق شهروندی» درواقع یک مفهوم وسیع و جامعی است که تمامی حقوق فردی شهروندان را شامل می شود.

منشور حقوق شهروندی در کشور ما در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ توسط رئیس جمهور امضا و به شهروندان ابلاغ شد.

این منشور بر اساس چهارچوب قانون اساسی و همچنین موازین اسلامی تنظیم شد.